OCHRONA DANYCH

Dziękujemy bardzo za odwiedziny na naszej stronie i zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Administratorem strony internetowej jest:

 

DALBELLO SRL

Via Frattalunga 12, 31011 Casella d'Asolo (TV) Italy

tel +39 0423 55641

Fax +39 0423 529301

e-mail: info(at)dalbello.it

 

W celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej, dostarczenia towarów albo świadczenia usług gromadzimy różne rodzaje danych, które częściowo udostępniane są przez Państwa jako użytkowników, a częściowo są niezbędne do korzystania ze strony albo powstają na skutek korzystania z niej. Dane osobowe rozumiane są jako pojedyncze informacje o okolicznościach osobistych albo rzeczowych dotyczących konkretnej albo możliwej do skonkretyzowania osobie fizycznej. Do danych osobowych zalicza się między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia, dane konta bankowego oraz adres IP. Przekazanie albo innego rodzaju transfer Państwa danych osobowych do osób trzecich odbywa się jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (na przykład w celu realizacji płatności albo przesłania towarów z wykorzystaniem usług firmy kurierskiej) albo jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Nie odbywa się innego rodzaju wykorzystanie informacji ani zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


Jeśli w celu zapewnienia poszczególnych funkcji z naszej oferty chcielibyśmy skorzystać z usług zewnętrznych usługodawców albo wykorzystać Państwa dane do celów marketingowych, w dalszej części niniejszego dokumentu poinformujemy Państwa o poszczególnych procedurach. W takim przypadku przedstawimy także ustalone kryteria okresu przechowywania danych.

W odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej oraz innych oferowanych przy jej użyciu usług (dotyczy to np. formularza kontaktowego, funkcji logowania oraz sklepu online) zastosowanie mają poniższe zasady ochrony danych:

 

1.Chronimy Państwa dane osobowe poprzez wdrożenie wszystkich odpowiednich i wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych, tak aby nieuprawnione osoby trzecie nie miały do nich dostępu. W tym celu podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz innych oferowanych przy jej użyciu usług na potrzeby udostępniania treści i podawania oraz przekazywania danych stosujemy odpowiednie mechanizmy szyfrujące. W przypadku przesyłania informacji poufnych drogą poczty elektronicznej również zalecamy korzystanie z szyfrowania.


2.Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Marker Dalbello Völkl (International) GmbH I Ruessenstrasse 6 I CH-6341 Baar I Szwajcaria (więcej informacji w nocie prawnej). Z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mailowym datenschutz(at)voelkl.de oraz pocztą tradycyjną, podając nasz adres pocztowy z dopiskiem „Datenschutz” (ochrona danych).


3.Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko wtedy, gdy

 • udzielili Państwo na to wyraźnej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO;
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO;
 • jesteśmy ustawowo zobowiązani do przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO;
 • jeśli jest to konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO albo;
 • jeśli przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów albo interesów strony trzeciej, o ile Państwa interesy wymagające ochrony danych osobowych nie mają charakteru nadrzędnego.


4.Kiedy wysyłają nam Państwo e-maile albo inne komunikaty, a w szczególności kiedy bezpośrednio na stronie wprowadzają Państwo komentarz, zachowujemy te wiadomości w celu przetworzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz zoptymalizowania strony internetowej, produktów oraz usług. Kiedy przechowywanie danych nie jest już konieczne usuwamy je albo ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli przemawiają za tym ustawowe obowiązki przechowywania.


5.Jeśli przekażą nam Państwo informację zwrotną (na przykład na stronie internetowej), będziemy mogli wykorzystać go do dowolnych celów i upublicznić, pod warunkiem jednak, że nie obejmuje on danych osobowych – a więc w formie zanonimizowanej albo spseudonimizowanej. Gromadzenie danych znajdujących się w takiej informacji zwrotnej oraz postępowanie ze wszelkimi danymi osobowymi odbywa się zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami ochrony danych.


6. Mogą Państwo w dowolnym momencie bezpłatnie skorzystać z prawa do uzyskania informacji o zgromadzonych, dotyczących Państwa danych osobowych.W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, a także są Państwo uprawnieni do domagania się sprostowania albo usunięcia przechowywanych przez nas danych. 
W stosunku do nas przysługuje Państwu poniższy katalog praw dotyczących danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu do danych,
 • Prawo do żądania sprostowania albo usunięcia danych,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Ponadto mogą Państwo złożyć do urzędu nadzorczego skargę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo do żądania dostępu do danych w rozumieniu art. 15 RODO – są Państwo uprawnieni do uzyskania informacji na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, okresu przechowywania danych albo kryteriów jego ustalania, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także ew. informacji o źródle danych oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak i o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO pod warunkiem, że dane przekazywane są do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej;

b) Prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;

c) Prawo do żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeśli wycofali Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 albo 2 RODO, jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jeśli usunięcie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo jeśli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych), kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, kiedy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kiedy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy leżące po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO (jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego) albo zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO (jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e albo f RODO), z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że po naszej stronie będą istnieć ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów lub jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Więcej informacji na temat prawa do wniesienia sprzeciwu znajduje się w punkcie 23. poniżej;

f) Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, tzn. do otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, a także do przesłania tych danych innemu administratorowi;

g) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym czasie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody powoduje, że od momentu wycofania nie możemy przetwarzać Państwa danych ze skutkiem na przyszłość. 

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Dane właściwego organu nadzorczego są zamieszczone w punkcie 4. powyżej. Prawo do wniesienia skargi można wykonać bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

i) Aby skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do danych, wycofania zgody oraz żądania usunięcia, należy zgłosić się do inspektora ds. ochrony danych, którego dane kontaktowe zostały podane w punkcie 2. Niezwłocznie udzieli on Państwu informacji albo potwierdzi przystąpienie do realizacji procesu usunięcia. W takim wypadku oczekiwane przez Państwa usunięcie danych zostanie wykonane z zastrzeżeniem ustawowych obowiązków przechowywania. Jeśli kompletne usunięcie danych nie będzie możliwe z uwagi na ustawowe obowiązki przechowywania, ograniczymy przetwarzanie i przekażemy Państwu odpowiednie informacje.


7. Dane, które udostępniają nam Państwo jako użytkownicy:

a) Jeśli z poziomu naszej strony internetowej wykonywane są pewne działania, na przykład takie jak logowanie, podstawowe dane niezbędne do logowania określone w konkretnym formularzu będą przekazywane, gromadzone, przechowywane i gromadzone na potrzeby korzystania ze strony internetowej oraz dostępnych z jej poziomu usług, a także wykorzystywane przez nas. Ponadto w ramach procesu logowania jesteśmy uprawnieni do informowania Państwa o zmianach, uzupełnieniach albo nowych wersjach strony internetowej, a także ogólnych warunków handlowych i niniejszych zasad ochrony danych, a także innych informacji znajdujących się na stronie internetowej, na przykład dotyczących nowych produktów.

b) Jeśli zarejestrują się Państwo na naszej platformie dystrybutorów, udostępnimy Państwu dane dostępowe i zapiszemy wymagane informacje, tak aby umożliwić Państwu korzystanie z danych dostępnych z poziomu tej platformy. Mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej jako dystrybutor także bezpośrednio za pomocą poniższego linku. W takim wypadku dane, które są konieczne do zapewnienia informacji i usług na tej platformie odsprzedażowej, będą określone w formularzu rejestracyjnym. Będziemy przechowywać te dane wyłącznie na potrzeby zapewnienia Państwu, jako dystrybutorowi, odpowiednich informacji i usług. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

c) Jeśli zasubskrybują Państwo nasz newsletter, rejestracja może odbyć się przy podaniu adresu e-mail, bez żadnych innych danych. Nie prosimy o podanie żadnych innych informacji.

Przy rozsyłce newslettera wykorzystujemy tak zwaną procedurę double opt-in. W ramach tej procedury najpierw przesyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Użytkownik otrzyma newsletter e-mailem dopiero wówczas, kiedy kliknie link znajdujący się w tej wiadomości, a tym samym wyraźnie potwierdzi, że mamy aktywować usługę dystrybucji newslettera. Po potwierdzeniu przez Państwa chęci otrzymywania newslettera będziemy przechowywać Państwa adres e-mail wyłącznie do tego celu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.


Informujemy, że w przypadku dystrybucji newslettera analizujemy Państwa zachowanie jako użytkowników. W celu tej analizy przesyłane przez nas wiadomości e-mail zawierają tzw. elementy web beacon czy piksele śledzące – są to pikselowe pliki graficzne przechowywane na naszej stronie internetowej. Na potrzeby analizy łączymy uprzednio wymienione dane oraz przesłane elementy web beacon z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tego rodzaju analizy, klikając specjalny link każdorazowo przesyłany w wiadomości e-mail albo informując nas o tym fakcie inną drogą. Informacje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera. Po rezygnacji dane będą przechowywane w formie zanonimizowanej wyłącznie do celów statystycznych.

Jeśli w dowolnym momencie podejmą Państwo decyzję o tym, że nie chcą już Państwo otrzymywać od nas newslettera, będą mogli Państwo zrezygnować z subskrypcji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami przesłania oświadczenia wg stawek podstawowych. Do tego celu wystarcza złożenia oświadczenia w formie tekstowej na wskazane dane kontaktowe. Oczywiście w każdej wiadomości z newsletterem znajduje się też link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. W przypadku rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie automatycznie usunięty z bazy podmiotu rozsyłającego newsletter w naszym imieniu.

d) Dane, podawane przez użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej, poprzez logowanie czy subskrypcję newslettera, przechowywane są na serwerach, które utrzymywane są w naszym imieniu albo na nasze zlecenie przez usługodawców, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy zgodnie z art. 28 RODO. Operatorzy serwerów postępują zgodnie z tymi samymi standardami ochrony danych, co my i działają na terenie Unii Europejskiej.

e) W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej wykorzystaliśmy szyfrowanie danych HTTPS.


8. Dane, które gromadzone są bezpośrednio w ramach korzystania ze strony internetowej:

a)W przypadku korzystania z naszej strony internetowej do celów czysto informacyjnych, a więc rejestracji i przekazania jakichkolwiek innych informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszych serwerów. Kiedy przeglądają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy poniższe dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby prawidłowo wyświetlić stronę i zapewnić jej stabilność oraz bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP (zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych przechowywany jest w skróconej formie)
 • Data i godzina wywołania
 • Różnica czasu względem strefy Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wywołania (konkretna strona)
 • Status dostępu / status kodu HTTP
 • Konkretna przesłana ilość danych
 • Strona internetowa, która doprowadziła do wywołana naszej strony
 • Typ i wersja przeglądarki, wybrana wersja językowa
 • System operacyjny i jego wersja

 

b) Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową oraz w ramach korzystania z usług oferowanych na stronie, serwer przesyła co najmniej jeden plik cookie – są to niewielkie pliki tekstowe zawierające szereg znaków – do komputera albo innego urządzenia przetwarzającego dane należącego do użytkownika, co pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki. Wykorzystujemy pliki cookie, aby zoptymalizować jakość strony internetowej włącznie z zapisywaniem preferencji użytkownika i śledzeniem trendów w korzystaniu ze strony. 
 

Możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

 • Przejściowe pliki cookie, które usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego można przyporządkować poszczególne wywołania Państwa przeglądarki do konkretnej sesji. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie Państwa komputera w przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu albo zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie usuwane są w sposób zautomatyzowany po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od konkretnego rodzaju pliku cookie. Mogą Państwo w dowolnej chwili usunąć pliki cookie z poziomu ustawień bezpieczeństwa używanej przeglądarki.
 • Pliki cookie typu „third-party” to pliki stosowane przez podmioty trzecie – może przy tym chodzić zarówno o przejściowe, jak i stałe pliki cookie.

 

c) Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby każdorazowo otrzymywać powiadomienie w przypadku przesłania pliku cookie. Pozwala to na akceptowanie albo odrzucanie poszczególnych plików cookie. Gromadzone i analizowane dane są wykorzystywane do optymalizacji usług oraz strony internetowej, stworzenia bardziej spersonalizowanych wrażeń podczas korzystania z Internetu, a także uproszczenia procesu logowania w przypadku zastosowania trwałych plików cookie logowania. 

d) Przy analizie plików cookie możemy korzystać z usług podmiotów trzecich, aby oszacować wydajność strony internetowej i usług, a także ocenić, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują stronę czy usługi, oraz aby zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia podczas korzystania z naszej oferty. W związku z tym na stronie internetowej możemy wykorzystywać elementy web beacon (piksele liczące) oraz pliki cookie, które udostępniane są usługodawcom trzecim wykorzystującym je do wyżej wspomnianego celu. W zakres informacji gromadzonych przez usługodawców należą między innymi odwiedzone strony, sposób nawigacji po stronie oraz podobne dane. Te dane pozwalają nam stwierdzić, które informacje o produktach są najbardziej interesujące dla użytkowników i które treści najchętniej przeglądają odwiedzający. Ponadto nie wykluczamy możliwości, że do celów badania rynku będziemy przekazywać zanonimizowane dane dotyczące korzystania. Choć podmioty trzecie mogą na nasze zlecenie rejestrować dane pochodzące z naszej strony internetowej, mamy kontrolę nad tym, w jaki te sposób dane mogą być wykorzystywane i jaki typ wykorzystania jest niedozwolony. Sam plik cookie wprawdzie nie zawiera danych osobowych, jednak jeśli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej podadzą Państwo dane osobowe, a następnie nie usuną pliku cookie ze swojej przeglądarki, usługodawca zgromadzi dane niebędące danymi osobowymi, zapisane w tym pliku cookie (na przykład liczbę odwiedzin na stronie), a następnie będzie je przechowywać i przetwarzać w formie zanonimizowanej.


9. Dane, które są gromadzone w ramach korzystania ze strony internetowej za pomocą stosowanych przez nas narzędzi analitycznych (WebAnalytics):

a) Stosujemy usługi Google Analytics, aby przeanalizować sposób korzystania z naszej strony internetowej i móc poddawać ją regularnej optymalizacji. Dzięki dostępnym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i sprawić, by była ona bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Google Analytics to usługi analizy sieciowej dostarczane przez Google Inc. („Google”), które do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej stosują pliki cookie.

Informacje na temat użytkowania strony wygenerowane przez te pliki cookie z reguły przesyłane są na serwer należący do Google, znajdujący się na terenie USA, gdzie są następnie przechowywane. Funkcja anonimizacji IP, z której korzystamy na tej stronie internetowej sprawia, że Państwa adres IP jest każdorazowo skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli mimo to w drodze wyjątku dane zostaną przesłane na teren USA, Google będzie postępować z nimi zgodnie z wytycznymi określonymi w Tarczy Prywatności; więcej informacji: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te dane do przeanalizowania sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do sporządzania raportów dot. aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz administratora strony innych usług powiązanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz Internetu w ogóle.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych na stronie internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając poniższy link, a następnie pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacje na temat usługodawców trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 4361001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji na temat ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

b) Ponadto na niniejszej stronie wykorzystywane jest narzędzie do marketingu online – DoubleClick by Google. Usługa DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać reklamy interesujące dla użytkowników, ulepszyć raporty na temat wydajności kampanii reklamowych albo aby unikać sytuacji, w których konkretny użytkownik kilkukrotnie widzi tę samą reklamę. Plik cookie ID pozwala Google na gromadzenie informacji o tym, które reklamy były wyświetlane w danej przeglądarce, co umożliwia uniknięcie sytuacji, w których wielokrotnie wyświetlana jest ta sama reklama. Ponadto usługa DoubleClick z wykorzystaniem pliku cookie ID może gromadzić tak zwane konwersje, odnoszące się do wyświetlanych reklam. Dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie z poziomu tej samej przeglądarki wywołuje stronę internetową reklamodawcy i składa na niej zamówienie. Według informacji podanych przez Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Z uwagi na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które gromadzone są przez Google w związku z korzystaniem z tego narzędzia i zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: poprzez zastosowanie usługi DoubleClick Google otrzymuje informacje o tym, że wywołali Państwo pewną część naszych treści dostępnych online albo kliknęli Państwo należącą do nas reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie Google, Google może przyporządkować dane z odwiedzin do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani albo zalogowani w serwisie Google, istnieje możliwość, że ten usługodawca pozna i zapisze Państwa numer IP.

Mogą Państwo na różny sposób zapobiec temu śledzeniu: a) poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; w szczególności wyłączenie plików podmiotów trzecich prowadzi do tego, że nie będą Państwo już widzieć reklam należących do takich podmiotów; b) poprzez dezaktywację plików cookie odpowiadających za śledzenie konwersji, dokonując takich ustawień przeglądarki, że pliki cookie domeny „www.googleadservices.com” będą blokowane, www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie zresetowane w przypadku usunięcia przez Państwa plików cookie; c) poprzez dezaktywację z poziomu linku www.aboutads.info/choices reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, wyświetlanych przez usługodawców należących do kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, przy czym to ustawienie zostanie zresetowane w przypadku usunięcia przez Państwa plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację z poziomu przeglądarek Firefox, Internet Explorer albo Google Chrome z poziomu linku www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych na stronie internetowej w pełnym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
 

Informacje na temat usługodawców trzecich: www.google.de/doubleclick oraz support.google.com/adsense/answer/2839090, a także na temat ogólnych zasad ochrony prywatności w Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy. W razie potrzeby mogą Państwo odwiedzić stronę internetową inicjatywy Network Advertising Initiative (NAI) dostępną pod adresem www.networkadvertising.org. Google zobowiązało się do przestrzegania postanowień określonych w Tarczy Prywatności, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


10.Linki do serwisów społecznościowych oraz usługi podmiotów trzecich

a)Aktualnie stosujemy poniższe linki do serwisów społecznościowych – zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w stopce maila: Facebook, Twitter, Instagram. Wykorzystujemy przy tym wyłącznie linki prowadzące do poszczególnych serwisów społecznościowych. Oznacza to, że w przypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej co do zasady nie odbywa się przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom zarządzającym serwisami społecznościowymi. Podmioty zarządzające serwisami społecznościowymi mogą Państwo rozpoznać po oznaczeniu pola w postaci początkowej litery serwisu albo jego logo.

Za pomocą tych linków mogą Państwo bezpośrednio nawiązać kontakt z podmiotami zarządzającymi serwisami społecznościowym. Zostaną Państwo przekierowani do serwisu społecznościowego tylko po kliknięciu w link. Jednocześnie podmiot zarządzający serwisem otrzyma informacje o tym, że wywołali Państwo odpowiednią stronę internetową należącą do niego. Z uwagi na to, że na serwisach społecznościowych odbywa się gromadzenie danych, w szczególności z wykorzystaniem plików cookie, zalecamy, aby przed kliknięciem linku usunąć wszystkie pliki cookie z poziomu ustawień bezpieczeństwa danej przeglądarki

Nie mamy wpływu na zakres gromadzonych danych ani ich przetwarzanie, a także nie dysponujemy wiedzą o rzeczywistym zakresie gromadzenia danych, celach ich przetwarzania ani terminach przechowywania. Nie posiadamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez serwis dostarczający wtyczkę.

Te informacje zostaną Państwu przekazane przez konkretny serwis społecznościowy w ramach stosunku umownego. Serwis społecznościowy może przechowywać zgromadzone dane w formie profili użytkowników i wykorzystywać je do celów marketingu, badania rynku i/albo dostosowania swojej strony internetowej do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tworzenia takich profili użytkowników. W tym celu muszą zwrócić się Państwo do konkretnego serwisu społecznościowego. Gromadzenie danych przez serwis społecznościowy odbywa się niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto w tym serwisie oraz od tego, czy są Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie dostarczającym wtyczkę, możliwe jest bezpośrednie przyporządkowanie zgromadzonych danych do Państwa konta w tym serwisie społecznościowym. Zalecamy, aby po skorzystaniu z serwisu społecznościowego regularnie się wylogowywać – a w szczególności przed aktywacją linku, ponieważ w ten sposób mogą Państwo uniknąć przyporządkowania swojego profilu w serwisie społecznościowym.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis dostarczający wtyczkę znajdą Państwo w konkretnych politykach prywatności sporządzonych przez te podmioty. Znajdują się tam też inne informacje na temat powiązanych z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa prywatność:

 

b) W naszych treściach umieściliśmy filmy znajdujące się na YouTubie, które zapisane są na stronie www.YouTube.com i które można odtworzyć bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Wszystkie z nich zostały zintegrowane z wykorzystaniem „rozszerzonego trybu ochrony danych”, co oznacza, że nie odbywa się transmisja jakichkolwiek danych na Państwa temat do YouTube, o ile nie odtworzą Państwo tych filmów. Dopiero w chwili odtworzenia filmu odbywa się przekazanie wyżej wymienionych danych. Nie mamy wpływu na ten proces przekazywania danych.

Wraz z odwiedzinami na stronie internetowej YouTube otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę tej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje jakiekolwiek konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu w YouTube do danych, muszą się Państwo wylogować przed kliknięciem przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane w formie profili użytkowników i wykorzystuje je do celów marketingu, badania rynku i/albo dostosowania swojej strony internetowej do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Taka analiza ma miejsce w szczególności (zwłaszcza w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam lepiej odpowiadających potrzebom użytkownika oraz w celu poinformowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tworzenia takich profili użytkowników. W tym celu muszą zwrócić się Państwo do serwisu YouTube.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis YouTube znajdą Państwo w polityce prywatności. Znajdują się tam też inne informacje na temat praw oraz możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa prywatność: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także na terenie USA i zobowiązał się do przestrzegania postanowień określonych w Tarczy Prywatności, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Stosujemy usługi Vimeo na potrzeby hostingu na naszej stronie internetowej filmów zapisanych w serwisie Vimeo oraz na potrzeby odtwarzania tych filmów bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Kiedy odtworzą Państwo takie filmy, serwis Vimeo może otrzymać następujące dane: adres IP, rodzaj i język przeglądarki, czas uzyskania dostępu, zawartość nieusuniętych plików cookie Vimeo, które zostały wcześniej zaakceptowane w Państwa przeglądarce, a także adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie. Nie mamy wpływu na ten proces przekazywania danych.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Vimeo znajdą Państwo w polityce prywatności dostępnej na stronie vimeo.com/privacy. Znajdą tam Państwo także inne informacje na temat praw i możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa prywatność.

d) Na tej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Mapy Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie, co umożliwia Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Wraz z odwiedzinami na stronie internetowej Google otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę tej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje jakiekolwiek konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania profilu w Google do danych, muszą się Państwo wylogować przed kliknięciem przycisku. Google przechowuje Państwa dane w formie profili użytkowników i wykorzystuje je do celów marketingu, badania rynku i/albo dostosowania swojej strony internetowej do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Taka analiza ma miejsce w szczególności (zwłaszcza w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam lepiej odpowiadających potrzebom użytkownika oraz w celu poinformowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tworzenia takich profili użytkowników. W tym celu muszą zwrócić się Państwo do serwisu Google.

Więcej informacji na temat celów i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis dostarczający wtyczkę znajdą Państwo w politykach prywatności sporządzonych przez ten podmiot. Znajdują się tam też inne informacje na temat powiązanych z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa prywatność: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także na terenie USA i zobowiązał się do przestrzegania postanowień określonych w Tarczy Prywatności, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

e) Z poziomu tej strony internetowej można skorzystać z funkcji wyszukiwania dystrybutorów. Ta funkcja polega na tym, aby na podstawie wprowadzonych przez Państwa danych, takich jak na przykład kod pocztowy, wyświetlić na interaktywnej mapie zapewnianej przez Mapy Google dystrybutorów spełniających kryteria wyszukiwania. Wprowadzone informacje są wykorzystywane wyłącznie do wyświetlenia odpowiednich wyników i nie odbywa się ich zapisywanie.

f) Na tej stronie internetowej można wywołać funkcję polecanych wycieczek i skorzystać z niej. Ta usługa jest świadczona w naszym imieniu przez spółkę Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt. Jeśli wywołają Państwo tę podstronę, dla uproszczenia wyszukiwania zostanie przesłana prośba o przekazanie informacji na temat lokalizacji komputera; mogą Państwo zgodzić się przy tym na wykorzystanie tej funkcji albo ręcznie wyszukać interesujące dla Państwa miejsce. Aby dokonane przez Państwa ustawienia miały zastosowanie podczas wyszukiwania, na komputerze zostanie zapisany plik cookie, który następnie zostanie usunięty w chwili zamknięcia przeglądarki.
Uzupełniające informacje na temat zasad ochrony danych określonych przez ten podmiot można znaleźć na stronie https://corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/

g) W celu jednolitego wyświetlenia czcionek na tej stronie internetowej korzystamy z usług Google Fonts. Kiedy otworzą Państwo stronę, przeglądarka wczyta wymagane czcionki sieciowe do pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać treści tekstowe i czcionki. W tym celu przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Tym samym Google otrzyma informacje o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez urządzenie o konkretnym adresie IP. Stosowanie usług Google Fonts odbywa się w oparciu o interes polegający na jednolitym i estetycznym przedstawieniu treści znajdujących się na naszej stronie internetowej. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek sieciowych, zostanie zastosowana standardowa czcionka wykorzystywana na Państwa komputerze.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w politykach prywatności Google dostępnych pod adresem www.google.com/policies/privacy/

Twoje ulubione

+

Produkt został dodany do ulubionych. Pokaż ulubione